INLEIDING

Die Beheerliggaam van die skool, as verteenwoordiger van die skoolgemeenskap, sal voortaan die toelatingsbeleid van die skool, binne die bepalings van die Suid-Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet 84 van 1996) bepaal.

Hierdie beleid en vereistes kan van tyd tot tyd, volgens hulle diskresie, deur die Beheerliggaam gewysig word. Die volledige skoolbeleid is by die skoolhoof of adjunkhoof beskikbaar. Dié prospektus is slegs ‘n sinopsis van die veel langer en vollediger skoolbeleid.

Die beleid is gegrond op die skool se tradisie en doelstellings. Dit verskaf riglyne waarvolgens die Skoolhoof in die praktyk sal optree wanneer besluit moet word oor die toelating of optrede al dan nie teenoor leerders.

Om ons skool se beleidsdokumente af te laai of te besigtig, kliek op die skakel.

Visie

Ons strewe is om te midde van ‘n veranderende onderwysklimaat ‘n stabiele milieu te skep waarin elke onderwyser sy of haar Godgegewe roeping ten volle kan uitleef en elke leerder die geleentheid gebied word om sy of haar volle potensiaal te verwesenlik.

Missie

Om die beeld van ons skool tot die maksimum uit te bou, om skooltrots te bevorder en om ‘n wenkultuur te skep.

MODUS OPERANDI

 1. Personeel moet daarna strewe om te alle tye entoesiasties, toegewyd en professioneel op te tree.
 2. Leerders se optrede, voorkoms en deelname moet te alle tye die skool se naam tot eer strek.
 3. Ouers se positiewe ingesteldheid teenoor die skool moet bevorder en benut word.
 4. Oud-leerders se belangstelling moet uitgebrei word deur die maksimale benutting van OLOK.
 5. Tradisies moet bevorder word deur die uitstal van argiefmateriaal op strategiese plekke in ons skoolgebou.
 6. Fisiese geriewe van die skool moet opgepas en uitgebrei word om skooltrots en tradisie te vestig.

DOELSTELLINGS

Om elke leerder as Godgeskape wese in sy totaliteit te ontsluit en te begelei tot ‘n verantwoordelike volwassene wat in harmonie met homself, sy medemens, sy omgewing en sy God kan leef deur onder andere aan die volgende aandag te gee:

 • Die ontwikkeling van ‘n gesonde, goed ontwikkelde liggaam en gees;
 • Verstandelike ontwikkeling deur die leerder by die onderrig- en leergebeure te betrek;
 • Die waardering van die skoonheid van die natuur rondom hom en haar;
 • Die vestiging van etiese waardes in elke leerder;
 • Bewusmaking dat hy en sy as ‘n lid van ‘n volk en land tot positiewe en lojale burgerskap moet ontwikkel;
 • Die Christelike opvoeding en begeleiding van elke kind as ‘n unieke skepsel van God tot geloof in die Drie-enige God, sonder enige diskriminasie teen ‘n leerder op grond van sy of haar geloof.

TOELATING VAN LEERDERS

HSS is by die WKOD geregistreer as ‘n Afrikaansmedium skool.  Die algemene kommunikasie vind dus hoofsaaklik in Afrikaans plaas en ‘n basiese kennis van die taal is dus nodig.  Engelssprekende leerders word wel akkommodeer deur handboeke in Engels beskikbaar te stel en assesseringsmateriaal word vertaal. Onderwysers help individue in die klas deur begrippe in Engels te herhaal wanneer dit verlang word.

Ten einde die Beheerliggaam in staat te stel om die fasiliteite vir die handhawing van ‘n hoë standaard op alle terreine te verskaf, moet ouers onderneem om hulle finansiële verpligtinge teenoor die skool na te kom.  Toelating van leerders mag nie op grond van die onvermoë van ouers om skoolgeld te betaal, geweier word nie.

Voorkeur word verleen aan leerders uit plaaslike laerskole of leerders vanuit die skool se bedieningsgebied (soos in die Beheerliggaam se Grondwet beskryf). Daar moet voldoen word aan algemene bepalings aangaande toelating en voortgesette bywoning soos vervat in artikels 49(d) en (e) van Wes-Kaapse Provinsiale Konsep Wetsontwerp op Skoolonderwys, 1997.

Aansoeke van leerders buite die bedieningsgebied met ‘n rekord van wangedrag, politieke aktivisme of uitsetting by ander skole sal geensins oorweeg word nie.  Welke leerders wat binne die bedieningsgebied is, sal slegs in uitsonderlike gevalle oorweeg word.

Toelating mag nie op grond van ras, taalvoorkeur, spesiale onderwysbehoeftes of geslag geweier word nie.

By toelating mag ‘n leerder nie meer as twee (2) jaar ouer wees as die gemiddelde ouderdom van sy en haar graad nie.  Die skoolhoof mag volgens sy diskresie, in verdienstelike gevalle, hiervan afwyk, onderhewig aan omsendbrief 0142/2002. ‘n Leerder mag nie toegelaat word na die einde van die jaar waarin hy / sy die ouderdom van 20 jaar bereik het nie.

Ouers het ook ‘n verpligting om te sorg dat hulle kinders gereeld skool bywoon en om in die geval van afwesigheid die adjunkhoof so gou as moontlik in kennis stel van die rede.

Ouers moet skriftelik onderneem om hulle by die gedragskode van die skool neer te lê, asook enige regmatige tug wat daaruit mag voortvloei.

By toelating moet die Beheerliggaam die ouers in kennis stel van hulle regte en pligte teenoor die skool byvoorbeeld bepaling van skoolgelde, ouerbetrokkenheid en skoolbestuur.

TOELATINGSVEREISTES

Die skoolhoof kan bepaal dat ouers / voogde hulle kinders persoonlik kom inskryf. Die volgende dokumente moet by toelating ingedien word:

 • ‘n Voltooide toelatingsvorm van die skool.
 • ID- of paspoortfoto.
 • Gewaarmerkte afskrifte van identiteitsdokument of geboortesertifikaat.
 • Oorplasingsvorm van vorige skool.
 • Jongste rapport of bewys van skolastiese vordering.
 • Vakkeuse-vorm.
 • Albei ouers se identiteitsdokumente.
 • Salarisadvies van albei ouers.
 • Munisipale diensterekening (nie ouer as 3 maande nie)
 • Betaalwyse van skoolfonds (vorm)
 • Koshuistoelatingsvorm (indien van toepassing)