TOELATING VAN LEERDER

Die onderrig sal deur medium van Afrikaans geskied. Die leerder moet dus sinvol deur middel van hierdie medium onderrig kan word.

Ten einde die Beheerliggaam in staat te stel om die fasiliteite vir die handhawing van ‘n hoë standaard op alle terreine te verskaf, moet ouers onderneem om hulle finansiële verpligtinge teenoor die skool na te kom. Toelating van leerders mag nie op grond van die onvermoë van ouers om skoolgeld te betaal, geweier word nie.

Voorkeur word verleen aan leerders uit plaaslike laerskole of leerders vanuit die skool se bedieningsgebied (soos in die Beheerliggaam se Grondwet beskryf).

Daar moet voldoen word aan algemene bepalings aangaande toelating en voortgesette bywoning soos vervat in artikels 49(d) en (e) van Wes-Kaapse Provinsiale Konsep Wetsontwerp op Skoolonderwys, 1997.

Aansoeke van leerders buite die bedieningsgebied met ‘n rekord van wangedrag, politieke aktivisme of uitsetting by ander skole, sal geensins oorweeg word nie. Welke leerders wat binne die bedieningsgebied is, sal slegs in uitsonderlike gevalle oorweeg word.

Toelating mag nie op grond van ras, taalvoorkeur, spesiale onderwysbehoeftes of geslag geweier word nie.

By toelating mag ‘n leerder nie meer as twee (2) jaar ouer wees as die gemiddelde ouderdom van sy graad nie. Die skoolhoof mag volgens sy diskresie, in verdienstelike gevalle, hiervan afwyk, onderhewig aan omsendbrief 0142/2002

‘n Leerder mag nie toegelaat word na die einde van die jaar waarin hy / sy die ouderdom van 20 jaar bereik het nie.

Ouers het ook ‘n verpligting om te sorg dat hulle kinders gereeld skool bywoon en in die geval van afwesigheid die skoolhoof so gou as moontlik in kennis stel van die rede.

Ouers moet skriftelik onderneem om hulle by die gedragskode van die skool neer te lê, asook enige regmatige tug wat daaruit mag voortvloei.

By toelating moet die Beheerliggaam die ouers in kennis stel van hulle regte en pligte teenoor die skool byvoorbeeld bepaling van skoolgelde, ouerbetrokkenheid en skoolbestuur.

TOELATINGSVEREISTES

Die skoolhoof kan bepaal dat ouers/voogde hulle kinders persoonlik kom inskryf.

Die volgende dokumente moet by toelating ingedien word:

  • ‘n Voltooide toelatingsvorm van die skool.
  • Gewaarmerkte afskrifte van:
  • Identiteitsdokument of geboortesertifikaat.
  • Oorplasingsvorm van vorige skool.
  • Jongste rapport of bewys van skolastiese vordering.